2019/08/03
کد کلاس های کارآموزی پزشکان

مقدمه ای بر سم شناسی      reg3698

گزارش معاینه پس ازمرگ reg3700

آسفیکسی ( خفگی ) reg3702

سلاح سرد reg3704

کودک آزاری reg3706

سلاح گرم reg3708

بررسی صحنه جرم reg3710

برق گرفتگی reg3712

پدیده های نعشی reg3714

تشخیص هویت reg3716

تجاوزجنسی reg3718

معاینات اختصاصی زنان reg3720

دندانپزشکی reg3722

روانپزشکی reg3724

سندرم مرگ ناگهانی شیرخوارreg3726

تعیین سن  reg3728

غرق شدگی reg3730

جنبه های قانونی سو مصرف الکل reg3732

سوختگی و مسمومیت با منو اکسید کربن reg3734

 جراحات ناشی از خود زنی  reg3866

مبانی تشخیص سوء مصرف مواد مخدر و روانگردانreg3736